ឆាន់​ស្រា​ចាយ​ស៊ា​ង​អ៊ី​ស្រវឹង​លប​ពួន​វាយ​សង្ឃ​ក្នុង​វត្ដ​ដូច​គ្នា​របួស​ដេរ​៧​ថ្នេរ​

ឆាន់​ស្រា​ចាយ​ស៊ា​ង​អ៊ី​ស្រវឹង​លប​ពួន​វាយ​សង្ឃ​ក្នុង​វត្ដ​ដូច​គ្នា​របួស​ដេរ​៧​ថ្នេរ​.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s