ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែមករា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ ខែមករា​ បំណែក​យាន​អាវ​កាស​របស់​រុ​ស្ស៊ី​អាច​នឹង​ធ្លាក់​នៅ​តំបន់​ណាមួយ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែមករា​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ ខែមករា​ បំណែក​យាន​អាវ​កាស​របស់​រុ​ស្ស៊ី​អាច​នឹង​ធ្លាក់​នៅ​តំបន់​ណាមួយ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s