កូន​ប្រុស​ច្បង​ទី ២ របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ត្រូវ​តម្លើង​ឋានៈ

កូន​ប្រុស​ច្បង​ទី ២ របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ត្រូវ​តម្លើង​ឋានៈ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s