ដូនចំណាស់ម្នាក់ កំពុងរងទុក្ខ វេទនា រស់ក្នុងខ្ទមកម្សត់ តែម្នាក់ឯង ដាច់បាយដាច់ទឹ

ដូនចំណាស់ម្នាក់ កំពុងរងទុក្ខ វេទនា រស់ក្នុងខ្ទមកម្សត់ តែម្នាក់ឯង ដាច់បាយដាច់ទឹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s