ចូល​ ប្លន់​យក​ម៉ូតូ​ដល់​ក្នុងផ្ទះ​សមត្ថកិច្ច​មូលដ្ឋាន​អះអាង​ថា​ជា​ករណី​លួច​

ចូល​ ប្លន់​យក​ម៉ូតូ​ដល់​ក្នុងផ្ទះ​សមត្ថកិច្ច​មូលដ្ឋាន​អះអាង​ថា​ជា​ករណី​លួច​.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s