សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី បញ្ជាឲ្យតាមចាប់ ក្រុមសន្តិសុខ ដែលបាញ់ ប្រជាពលរដ្ឋ និងរកប្រភព នៃការ ផ្តល់កាំភ្លើង

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី បញ្ជាឲ្យតាមចាប់ ក្រុមសន្តិសុខ ដែលបាញ់ ប្រជាពលរដ្ឋ និងរកប្រភព នៃការ ផ្តល់កាំភ្លើង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s