ទើបចេញពីគុក គាស់ផ្ទះអាជីវករ លក់មាស ក្រុងសិរីសោភ័ណ លួចមាស ៣៥ តម្លឹង ត្រូវ អ.ហ ចាប់ញាត់គុក​ ម្តងទៀត

ទើបចេញពីគុក គាស់ផ្ទះអាជីវករ លក់មាស ក្រុងសិរីសោភ័ណ លួចមាស ៣៥ តម្លឹង ត្រូវ អ.ហ ចាប់ញាត់គុក​ ម្តងទៀត.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s