តើ​ព្រះសង្ឃ​លេង ហ្វេសបុក (Facebook) គឺ​ខុស​ពី​វិន័យ​ធម៌​របស់​ព្រះពុទ្ធ​ដែរ ឬ​ទេ?

តើ​ព្រះសង្ឃ​លេង ហ្វេសបុក (Facebook) គឺ​ខុស​ពី​វិន័យ​ធម៌​របស់​ព្រះពុទ្ធ​ដែរ ឬ​ទេ?.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s