ជិះ​ម៉ូតូ​​បុក​ចិញ្ចើម​​ថ្នល់​​ផ្លោង​​ធ្លាក់​​ជង់​​ចម្រឹង​​ដែក​របង​ជាប់​បំពង់​.ក​ស្លាប់​

ជិះម៉ូតូបុកចិញ្ចើមថ្នល់ផ្លោងធ្លាក់ជង់ចម្រឹងដែករបងជាប់បំពង់.កស្លាប់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s