ប្រាក់​ចំណង​ដៃ​ជិត​2​លា​នរៀលនិង​33​9ដុល្លា​រ​ចោរ​លួច​បាត់​ពេល​អ្នក​ដើម​ការ​ដេក​លង់​លក់​

ប្រាក់ចំណងដៃជិត2លានរៀលនិង339ដុល្លារចោរលួចបាត់ពេលអ្នកដើមការដេកលង់លក់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s