កូន​ប្រុស​ឧត្តម​សេនីយ៍​​ផឹក​ស្រា​ស្រវឹង​​​បាញ់​ផ្អើល​​​អ្នក​ស្រុក​

កូនប្រុសឧត្តមសេនីយ៍ផឹកស្រាស្រវឹងបាញ់ផ្អើលអ្នកស្រុក.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s