ក្មេង​ប្រុស​ជំទង់​​​ម្នាក់ចង​.ក​​​ធ្វើ​អត្ត​ឃាត​​​គ្មាន​​​ដឹង​មូល​ហេតុ​​

ក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់ចង.កធ្វើអត្តឃាតគ្មានដឹងមូលហេតុ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s