ខឹង​សង្សា​រមាន​ស្រី​ថ្មី នាង​ឈឺ​ចិត្ត​លេប​ថ្នាំ​ប៉ង​សម្លាប់​ខ្លួន​

ខឹងសង្សារមានស្រីថ្មី នាងឈឺចិត្តលេបថ្នាំប៉ងសម្លាប់ខ្លួន.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s