ខ្មោច​អេហ្ស៊ីប​ជិត​យក​ទៅ​បញ្ចុះ​ស្រាប់​តែ​ដឹង​ខ្លួន​រស់​ឡើង​វិញ

ខ្មោចអេហ្ស៊ីបជិតយកទៅបញ្ចុះស្រាប់តែដឹងខ្លួនរស់ឡើងវិញ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s