នៅខាងកើតផ្សារអូរឬស្សី អ្នកលក់ថា ចង់បានថ្នាំសម្រើបប្រភេទណាក៏មាន!

នៅខាងកើតផ្សារអូរឬស្សី អ្នកលក់ថា ចង់បានថ្នាំសម្រើបប្រភេទណាក៏មាន!.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s