ប្រ៊ីដនី ស្ពៀ នឹងចូលរួម ក្នុងកម្មវិធី ប្រគុំតន្ដ្រី “The X Factor” នៅ ញ៉ូវយ៉ក

ប្រ៊ីដនី ស្ពៀ នឹងចូលរួម ក្នុងកម្មវិធី ប្រគុំតន្ដ្រី “The X Factor” នៅ ញ៉ូវយ៉ក.

Photo by Lookingtoday

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s