ភ្លៀងខ្យល់ មួយមេធំ បាក់ដំបូលរោង ផ្ញើរថយន្ដ សង្កត់រថយន្ដ ជាង១០គ្រឿង នៅបូរីកីឡា (មានវីដេអូ ឆេះកាប៊ីនភ្លើង)

ភ្លៀងខ្យល់ មួយមេធំ បាក់ដំបូលរោង ផ្ញើរថយន្ដ សង្កត់រថយន្ដ ជាង១០គ្រឿង នៅបូរីកីឡា (មានវីដេអូ ឆេះកាប៊ីនភ្លើង).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s