រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​ជំរុញ​ឲ្យ​ចំនួន​ស្រ្តី​ធ្វើការងារមានការ​កើន​ឡើង

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំរុញឲ្យចំនួនស្រ្តីធ្វើការងារមានការកើនឡើង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s