រដ្ឋ​ញូវ​ចឺ​ស៊ី ត្រៀម​ពិន័យ​អ្នក​វាយ​បញ្ជូនសារ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ខណៈ​ពេល​កំពុង​ដើរ

រដ្ឋញូវចឺស៊ី ត្រៀមពិន័យអ្នកវាយបញ្ជូនសារតាមទូរស័ព្ទខណៈពេលកំពុងដើរ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s