លួច​ម៉ូត​គេ​បាន​ហើយ​យក​ទៅ​លាក់​ទុក​ លុះ​ពេល​ត្រឡប់​មក​យក​ម៉ូតូ​វិញ​ជាប់​អន្ទាក់​ប៉ូលិស​ទាំង​២​នាក់​

លួចម៉ូតគេបានហើយយកទៅលាក់ទុក លុះពេលត្រឡប់មកយកម៉ូតូវិញជាប់អន្ទាក់ប៉ូលិសទាំង២នាក់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s