លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​រិះគន់​ព្រះអង្គម្ចាស់​រណឫទ្ធិ​មុនការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់រណឫទ្ធិមុនការឃោសនាបោះឆ្នោត.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s