សម្ដេច​តេជោ​បដិសេធ​ទៅ​នឹង​ការ​ផាកពិ ន័យ​ប្រសិនបើ​មិន​អនុវត្តន៍​ទៅ​តាម​ ទម្រង់​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ថ្មី

សម្ដេចតេជោបដិសេធទៅនឹងការផាកពិ ន័យប្រសិនបើមិនអនុវត្តន៍ទៅតាម ទម្រង់អាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មី.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s