សហ​ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Apple Inc.នឹង​ទិញ​ហ៊ុន​ក្រុមហ៊ុន Facebook

សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apple Inc.នឹងទិញហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Facebook.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s