ស្រី៣នាក់​ស្រាតននលគោក​ដើរ​​​​​នៅ​​​លើ​​​ដង​​​ផ្លូវ​​​​​ដាស់​​​តឿន​​​ឲ្យ​​មាន​​ការ​​ការ​​ពារ​​បរិស្ថាន

ស្រី៣នាក់ស្រាតននលគោកដើរនៅលើដងផ្លូវដាស់តឿនឲ្យមានការការពារបរិស្ថាន.

ស្រី៣នាក់ស្រាតននលគោកដើរនៅលើដងផ្លូវដាស់តឿនឲ្យមានការការពារបរិស្ថាន

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s