អ្នក​ដំណើរ​ចំនួន​១៥​នាក់ បាត់​បង់​ជីវិត​នៅ​តំបន់​ភ្នំ​ក្នុង​ហេតុ​ការណ៍​ធ្លាក់​យន្ត​ហោះ​

អ្នកដំណើរចំនួន១៥នាក់ បាត់បង់ជីវិតនៅតំបន់ភ្នំក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s