កចម្រៀង​ក្រុម​តន្ត្រី The Like Me’s កញ្ញា ឡូ​រ៉ា ម៉ម មកដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​

កចម្រៀងក្រុមតន្ត្រី The Like Me’s កញ្ញា ឡូរ៉ា ម៉ម មកដល់ប្រទេសកម្ពុជា.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s