ក្រុមចោរអាកា ប្លន់ផ្ទះមន្ដ្រីកសិកម្ម យកអស់ជិត១០ ដំឡឹងនិងម៉ូតូ២ គ្រឿងជិះគេចខ្លួន មកដល់ ខណ្ឌពោធិ៍ សែនជ័យ ជាប់ខ្នោះ

ក្រុមចោរអាកា ប្លន់ផ្ទះមន្ដ្រីកសិកម្ម យកអស់ជិត១០ ដំឡឹងនិងម៉ូតូ២ គ្រឿងជិះគេចខ្លួន មកដល់ ខណ្ឌពោធិ៍ សែនជ័យ ជាប់ខ្នោះ.

www.dap-news.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s