គង់ សុជាតិ​ស្វាមី​ទី២​បញ្ជូន​ទៅ​សង្គ្រោះ​នៅ​កាល់​ម៉ែត?

គង់ សុជាតិស្វាមីទី២បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅកាល់ម៉ែត?.

120516_17a

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s