ដើម្បី​ជ្រើសរើស​បក្ស​ដែល​ពេញ​ចិត្ត តើ​អ្នក​ត្រូវ​មើល​លើ​ចំណុច​អ្វី​ខ្លះ​?

ដើម្បីជ្រើសរើសបក្សដែលពេញចិត្ត តើអ្នកត្រូវមើលលើចំណុចអ្វីខ្លះ?.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s