តា​ឪពុក​ក្មេក​អាយុ​73​ឆ្នាំ​វាយ​សំពង​កូន​ប្រសា​នឹង​ដែ​ក​ជើង​ជ្រូក​រហូត​ដល់​ស្លាប់​

តាឪពុកក្មេកអាយុ73ឆ្នាំវាយសំពងកូនប្រសានឹងដែកជើងជ្រូករហូតដល់ស្លាប់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s