ថៃ​នៅ​តែ​បន្ត​សាង​សង់​ ព្រះ​បដិមា​ក្បែរ​ព្រំ​ដែន​នៅ​ម៉ាឡៃ​សៀម​ហា​ម​ខ្មែ​រភ្ជួរ​រាស់​នៅ​ថ្ម​ពួក ខ្មែរ​ហាម​សៀម​ភ្ជួរ​រាស់​ជាប់​ព្រំ​ដែន

ថៃនៅតែបន្តសាងសង់ ព្រះបដិមាក្បែរព្រំដែននៅម៉ាឡៃសៀមហាមខ្មែរភ្ជួររាស់នៅថ្មពួក ខ្មែរហាមសៀមភ្ជួររាស់ជាប់ព្រំដែន.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s