បុរស​ឥណ្ឌា​ប្តឹង​លែង​លះ​ប្រពន្ធ​ព្រោះ​ប្រើ​ស្រោម​ក្នុង​ពេល​រួម​រ័ក

បុរសឥណ្ឌាប្តឹងលែងលះប្រពន្ធព្រោះប្រើស្រោមក្នុងពេលរួមរ័ក.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s