ប្រការ​ខ្លះ​ដែល​បុរស​មិន​គួរ​អនុវត្ត​តាម​ក្បាច់​គុន​ចម្លង​ចេញ​ពី​ខ្សែ​ភាពយន្ត​សិច

ប្រការខ្លះដែលបុរសមិនគួរអនុវត្តតាមក្បាច់គុនចម្លងចេញពីខ្សែភាពយន្តសិច.

120516_15a

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s