ប្រាក់​ចំនួន​១៩,៥​លាន​ដុល្លារ​នឹង​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​ឆ្នាំ​២០១២

ប្រាក់ចំនួន១៩,៥លានដុល្លារនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ឆ្នាំ២០១២.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s