រថយន្ត​ក្រុង​ខ្នាត​ធំ​បុក​ជា​មួយ​ម៉ូតូ​១​គ្រឿង​បុរសម្នាក់ស្លាប់​ភ្លាមៗ

រថយន្តក្រុងខ្នាតធំបុកជាមួយម៉ូតូ១គ្រឿងបុរសម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s