លោក សម រង្ស៊ី សង្ឃឹម​ក្រុង​ហាណូយ​ជួយ​ឲ្យ​លោក​ចូល​ស្រុក​វិញ

លោក សម រង្ស៊ី សង្ឃឹមក្រុងហាណូយជួយឲ្យលោកចូលស្រុកវិញ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s