អ្នក​ភូមិ​ឡពាង ៖ សូម​ឲ្យ​រន្ទះ​បាញ់​ក្រុម​ហ៊ុន KDC និង​ក្រឡាប់ឡាន​មន្ត្រី​តុលាការ​

អ្នកភូមិឡពាង ៖ សូមឲ្យរន្ទះបាញ់ក្រុមហ៊ុន KDC និងក្រឡាប់ឡានមន្ត្រីតុលាការ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s