ជប៉ុន​បង្កើត​ឈុត​ក្នុង «​ស៊ុប​ពើ​ឃូល​ប្រា»បំលែង​ធាតុ​ត្រជាក់​ទប់​ទល់​អាកាស​ធាតុ​ក្តៅ

ជប៉ុនបង្កើតឈុតក្នុង «ស៊ុបពើឃូលប្រា»បំលែងធាតុត្រជាក់ទប់ទល់អាកាសធាតុក្តៅ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s