ពាក្យ​ថា​“​យួន​”​តើ​ភាសា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​លក្ខណៈ​ដូច​ម្ដេច? អត្ថបទ​ដោយ​លោក​សោ ខេ​ណេ​ត ថៃ (​ខុ​ង ថៃ​) និង​លោក​អៀ សុផល

ពាក្យថា“យួន”តើភាសានេះត្រូវបានប្រើក្នុងលក្ខណៈដូចម្ដេច? អត្ថបទដោយលោកសោ ខេណេត ថៃ (ខុង ថៃ) និងលោកអៀ សុផល.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s