បង្ក្រាប​ម៉ាហ្វីយ៉ាចិន​សមត្ថកិច្ច​ចម្រុះ​ឆែកឆេរ​៨​គោល​ដៅ​ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់​ខ្លួន​៤៨​នាក់​

បង្ក្រាបម៉ាហ្វីយ៉ាចិនសមត្ថកិច្ចចម្រុះឆែកឆេរ៨គោលដៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ខ្លួន៤៨នាក់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s