ពាក់​ខ្សែ.​កលម្អ​ខ្លួន​ទៅ​ហូប​ការ​ចេញ​មក​វិញ​ក្រុ​ម​ចោរ​ចាំ​ឆក់​ប៉ូលិស​ចាប់​ចោរ​បាន​4​នាក់​

ពាក់ខ្សែ.កលម្អខ្លួនទៅហូបការចេញមកវិញក្រុមចោរចាំឆក់ប៉ូលិសចាប់ចោរបាន4នាក់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s