យុវតីម្នាក់លោត សម្លាប់ខ្លួន ព្រោះតែសាលា តម្រូវឱ្យកាត់សក់ខ្លី

យុវតីម្នាក់លោត សម្លាប់ខ្លួន ព្រោះតែសាលា តម្រូវឱ្យកាត់សក់ខ្លី.Photo by Lookingtoday

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s