គួរ​ស្វែងយល់អោយបានច្បាស់ មុន​នឹង ​សម្រេចចិត្ត​ ធ្វើការ​វះកាត់​ កែ​សម្ផស្ស​

គួរស្វែងយល់អោយបានច្បាស់ មុននឹង សម្រេចចិត្ត ធ្វើការវះកាត់ កែសម្ផស្ស.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s