បុរស​អ្នក​រត់ម៉ូតូឌុប​ម្នាក់​ត្រូវ​ចោរ​ប្លន់​ចាក់​បំពង់.ក​៣​កាំបិត​យក​ម៉ូតូទៅ​បាត់​ដោយ​សុវត្ថិ​ភាព

បុរសអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្នាក់ត្រូវចោរប្លន់ចាក់បំពង់.ក៣កាំបិតយកម៉ូតូទៅបាត់ដោយសុវត្ថិភាព.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s