ស្ត្រី​មិន​ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​លោត​ ពី​លើ​ស្ពាន​គីហ៊្សុណា​មក​ទើរ​នឹង​ជើង​ តាង​ស្ពាន​ប៉េ៩ ស្លាប់​

ស្ត្រីមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណលោត ពីលើស្ពានគីហ៊្សុណាមកទើរនឹងជើង តាងស្ពានប៉េ៩ ស្លាប់.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s