ក្រុមខ្ទើយ​ លួចខ្សែដៃ គេកំពុងដេកក្នុង រថយន្ដ ម្ចាស់ភ្ញាក់ទាន់ ចាប់ខ្លួនប្រគល់ឱ្យ សមត្ថកិច្ច

ក្រុមខ្ទើយ លួចខ្សែដៃ គេកំពុងដេកក្នុង រថយន្ដ ម្ចាស់ភ្ញាក់ទាន់ ចាប់ខ្លួនប្រគល់ឱ្យ សមត្ថកិច្ច.

ក្រុមខ្ទើយ លួចខ្សែដៃ គេកំពុងដេកក្នុង រថយន្ដ ម្ចាស់ភ្ញាក់ទាន់ ចាប់ខ្លួនប្រគល់ឱ្យ សមត្ថកិច្ច

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s