បញ្ហា​ដីធ្លី​និង​អំពើ​ពុករលួយ​ជាប្រធាន​បទ​ក្តៅ​នៅ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន

បញ្ហាដីធ្លីនិងអំពើពុករលួយជាប្រធានបទក្តៅនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s