ព្រោះ​តែ​ការ​ពារកេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​កិត្តិយស​គ្រួ​សារ ឪពុក​ម្តាយ​ហ៊ាន​សម្លាប់​កូនស្រី​ខ្លួន​ឯង

ព្រោះតែការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសគ្រួសារ ឪពុកម្តាយហ៊ានសម្លាប់កូនស្រីខ្លួនឯង.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s