ក្រុម​ចោរ​ចាប់​អារម្មណ៍​ចូលប្លន់តាមលំនៅឋាន​ព្រោះ​ប្រជាជន​ច្រើន​នាក់​នាំគ្នា​ដក​ប្រាក់​ទៅរក្សាទុក​ក្នុង​ផ្ទះ

ក្រុមចោរចាប់អារម្មណ៍ចូលប្លន់តាមលំនៅឋានព្រោះប្រជាជនច្រើននាក់នាំគ្នាដកប្រាក់ទៅរក្សាទុកក្នុងផ្ទះ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s