ចោរ​២នាក់ស្ទាក់​បាញ់​ប្លន់​អាជីវករ​លក់​មាស-ប្ដូរប្រាក់​នៅផ្សារកាណាឌីយ៉ាបាក់​ជើង​២នាក់​ឳពុក​-កូន​

ចោរ២នាក់ស្ទាក់បាញ់ប្លន់អាជីវករលក់មាស-ប្ដូរប្រាក់នៅផ្សារកាណាឌីយ៉ាបាក់ជើង២នាក់ឳពុក-កូន.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s